Samenwerking

Het diëtistennetwerk Zuid-Holland Noord is een duidelijk aanspreekpunt voor alle zorgverleners en samenwerkingsverbanden en de regionale zorgverzekeraar. Het is een formeel netwerk, waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en afstemming plaats vindt. Het netwerk wil hiermee bereiken dat de regionale positie van de diëtisten en dieetadvisering in de eerste lijn wordt versterkt. Van de deelnemers wordt een actieve bijdrage verwacht.

 
Doelstellingen samenwerking:

 • Samenwerken met zorgaanbieders (mondeling: eerstelijnsprojecten, thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten, patiëntenplatform)
 • Afstemmen/bevorderen van een multidisciplinaire aanpak (staat garant voor betere resultaten /uit artsenwijzer)
 • Professionalisering uitdragen
 • Benutten van elkaars expertise en vaardigheden
 • Deskundigheidsbevordering van de leden door uitwisselen van kennis en vaardigheden , organiseren van intervisie en van regionale bijscholingen en cursussen
 • Samenwerken met andere diëtistenorganisatie NVD, NVD-netwerken, DCN, andere diëtistennetwerken, organisaties die diëtistenbelangen behartigen.

Doelstellingen belangenbehartiging:

 • Samenbrengen en continuering van diëtisten uit de eerste lijn in diëtistennetwerk ZHN
 • Profilering van de diëtist naar regionale zorgverzekeraar, verwijzers en cliënten in de regio.
 • Verstrekken van informatie aan de leden over de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg (in de regio).
 • Optimaliseren van organisatie van voedings- en dieetadvisering in de regio.
 • Vertegenwoordigen van de leden bij belangenbehartiging/ onderhandelingen met zorgverzekeraars.
 • Vertegenwoordigen van de leden bij het onderhouden van contacten
 • in de eerste en tweede lijn (in bijvoorbeeld zorggroepen) relevante regionale netwerken/ derden (gemeenten, scholen, patiëntenverenigingen)

Voor  de ledenlijst van het netwerk klik hier

Reacties zijn gesloten.